Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Základné Ustanovenia

Obchodným podmienkam uvedeným na našej webovej stránke v sekcii Obchodné podmienky podliehajú všetci naši klienti:

Pod slovom klient sa rozumie – Objednávateľ, ktorý vyplatil zálohový faktúru a tak vstúpil do obchodného zväzku so Zhotoviteľom

Zhotoviteľ

 • Obchodné meno: Adam Kollar
 • Sídlo: Osloboditelov 890/9, 059 01 Spišská Belá SLOVENSKO
 • IČO: 53397401
 • DIČ: 1126440733
 • IČ DPH: Nie je platiteľ DPH
 • Bankové spojenie: Tatra Banka
 • Číslo účtu: SK2011000000002932435468
 • Tel. kontakt: +421 9049 777 44
 • E-mail: tvorbawebstranok.eu@gmail.com
  1. Predmet zmluvy
   1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vytvoriť dielo: webovú stránku (ďalej len „dielo“) v súlade s technickou a obsahovou špecifikáciou diela, na ktorej sa Objednávatel a Zhotovitel dohodli ako aj poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s prevádzkou diela, ktoré sú bližšie špecifikované v bode 4 tohto článku zmluvy.
   2. Objednávateľ sa zaväzuje prevziať dielo a ďalšie služby súvisiace s prevádzkou diela a zaplatiť  dohodnutú cenu v stanovenej výške na Cenovej ponuke ktorá mu bola zaskaná a za podmienok uvedených v týchto obchodných podmienkach.
   3. Zhotoviteľ je povinný podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečiť funkčnosť diela a jeho riadnu prevádzku a poskytovať podporu a servisné služby súvisiace s prevádzkou diela, a to poskytovať nasledovné: 
 •  Monitorovania zmien v internetových prehliadačoch a iných webových nástrojov pre účely implementácie potrebných funkcionalít do internetových stránok a ich súčastí 
   •  
 • Diagnostika a odstraňovanie technických chýb, ktoré majú vplyv na bezpečnosť a funkčnosť internetových stránok a ich súčastí 
 • Aktualizácia webového frameworku a ďalších doplnkov webovej aplikácie z tretích strán pre účely zlepšovania výkonu a bezpečnosti internetových stránok a ich súčastí
 • Zálohovanie dát internetovej webstránky- webového sídla na serveroch a v archíve Zhotoviteľa
 • Webhosting v dohodnutom rozsahu pre jednu doménu
 •  Technická podpora poskytovaná prostredníctvom e-mailovej alebo telefonickej konzultácie

II Cena a platobné podmienky

   1. Cena za dielo je určená dohodou zmluvných strán 
   2. Cenu za dielo uhradí Objednávateľ nasledovne:
 • a) prvú časť vo výške 50% z celkovej ceny diela uhradí Objednávateľ ako zálohu v deň podpisu tejto zmluvy, t.j. pred začatím zhotovovania  diela Zhotoviteľom,  na základe Zhotoviteľom vystavenej faktúry
 • b) druhú časť vo výške 25% z celkovej ceny diela uhradí Objednávateľ do 5 pracovných dní odo dňa Zhotovenia hlavnej časti tvorby a nemožnosti pokračovať bez riadnej súčinnosti Objednávateľa, avšak pokiaľ boli práce na diele ukončené a dielo nie je možné dokončiť z dôvodov na strane Objednávateľa , alebo ak Objednávateľ aj napriek výzve zhotoviteľa ani po uplynutí dodatočnej lehoty (20 dní)neposkytol potrebnú súčinnosť pre dokončenie diela, považuje sa dielo za dokončené a za riadne odovzdané objednávateľovi momentom, kedy Zhotoviteľ zabezpečil na diele vykonanie všetkých úkonov, ktoré mali byť vykonané, resp. zabezpečil všetky úkony smerujúce k dokončeniu diela, ktoré sa vzhľadom na nedostatočnú súčinnosť objednávateľa, mohli vykonať.
 • c) tretiu časť vo výške 25% z celkovej ceny diela uhradí Objednávateľ do 5 pracovných dní odo dňa dokončenia webovej stránky.
  1.  
  2. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť tiež ročný paušálny poplatok v sume sume urcenej v cenovej ponuke, v ktorom sú zahrnuté ďalšie služby súvisiace s prevádzkou diela špecifikované v čl. I bode 4 tejto zmluvy. Tento poplatok je Zhotoviteľ oprávnený vyfakturovať až po riadnom odovzdaní celého funkčného diela podľa čl. III bod 1 tejto zmluvy, pričom táto faktúra je splatná vždy k datumu dna uzavretia zmluvy., za každý rok platnosti a účinnosti zmluvy.
   1. Úhradu oboch častí ceny diela, v zmysle bodu 2 písm. a) a b) tohto článku zmluvy, ako aj úhradu ročného paušálneho poplatku podľa bodu 3 tohto článku zmluvy, je Objednávateľ povinný uhradiť bezhotovostne, formou bankového prevodu, na číslo účtu
  3.  Zhotoviteľa v tvare IBAN: SK2011000000002932435468
   1. Faktúra musí obsahovať všetky zákonom stanovené náležitosti daňového a účtovného dokladu. V prípade, že faktúra nebude obsahovať tieto náležitosti alebo faktúra nebude v súlade s predmetom zmluvy, Objednávateľ má právo vrátiť Zhotoviteľovi faktúru bez zaplatenia do termínu splatnosti na prepracovanie. Nový termín splatnosti faktúry začína plynúť dňom doručenia opravenej faktúry. 
  4. Fakturovaná čiastka sa považuje za uhradenú dňom, v ktorom došlo k pripísaniu fakturovanej čiastky na účet Zhotoviteľa 
   1. V čase podpisu tejto zmluvy nie je Zhotoviteľ platiteľom dane z pridanej hodnoty. Pokiaľ sa Zhotoviteľ stane platiteľom dane z pridanej hodnoty počas platnosti tejto zmluvy, navýši sa cena za dielo podľa čl. II bod 1. a ročný paušálny poplatok podľa čl. II bod 3 tejto zmluvy o sumu zodpovedajúcu dani z pridanej hodnoty, Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude Objednávateľa informovať o tom, že sa stal platiteľom dane z pridanej hodnoty do 7 dní odo dňa registrovania v zozname platiteľov dane z pridanej hodnoty.  
   2. Ročné správcovské poplatky: cena za ročné správcovské poplatky je v bazálnej forme zhotovená percentuálne, a to nasledovne: 20% cena za hosting, 70% cena za Pro verzie pluginov, ktoré umožňujú chod webu a 10% za zvyšné služby náležiace tvorbe web stránky. Suma za výšku rôznych poplatkov sa môže navýšiť vzhľadom na prináležiace potreby objendávateľa.
  5. III  Termín zhotovenia a odovzdanie diela
   1. Termín zhotovenia a odovzdania diela je určený na základe vzájomnej dohody a spolupráce oboch strán.
  6. Zmluvné strany sa dohodli, že pri odovzdaní Diela bude Zhotoviteľom vystavený a Objednávateľom podpísaný Protokol o odovzdaní a prevzatí diela (ďalej len ako „Preberací protokol“). Preberací protokol bude obsahovať súpis prípadných vád, vrátane termínu ich odstránenia, ako aj prehlásenie Objednávateľa, že dielo prevzal. Dňom podpisu Preberacieho protokolu sa Dielo považuje za odovzdané. 
   1. Zmluvné strany sa dohodli, že vlastnícke právo k protokolárne odovzdanému Dielu, nadobúda Objednávateľ v celosti dňom protokolárneho prevzatia Diela. 
   2. Dojednaný termín plnenia podľa bodu 1 tohto článku zmluvy sa predĺži o dni, počas ktorých Zhotoviteľ nebude môcť pokračovať vo vykonávaní prác na tvorbe diela z dôvodov na strane Objednávateľa, alebo z dôvodov tvoriacich „vyššiu moc“, t.j. živelné pohromy alebo iné nepredvídateľné udalosti nezapríčinené Zhotoviteľom, na ktoré nemá Zhotoviteľ vplyv.
   3. Ďalšie služby súvisiace s prevádzkou diela definované v čl. I bod 4 písm. a) až f) tejto zmluvy budú dodávané po odovzdaní diela Objednávateľovi, a to po dobu neurčitú s platbou raz ročne podľa čl. II bod 3 tejto zmluvy. 
   4. Pokiaľ boli práce na diele ukončené a dielo nie je možné dokončiť z dôvodov na strane Objednávateľa, alebo ak Objednávateľ aj napriek výzve Zhotoviteľa ani po uplynutí dodatočnej lehoty neposkytol potrebnú súčinnosť pre dokončenie diela, považuje sa dielo za dokončené a za riadne odovzdané Objednávateľovi momentom, kedy Zhotoviteľ zabezpečil na diele vykonanie všetkých úkonov, ktoré mali byť vykonané, resp. zabezpečil všetky tie úkony smerujúce k dokončeniu diela, ktoré sa vzhľadom na nedostatočnú súčinnosť Objednávateľa, mohli vykonať. 
  7. IV Zmluvná pokuta
   1. V prípade, že sa Objednávateľ dostane do omeškania so splnením si svojho peňažného záväzku uvedeného v čl. II bod 1 a čl. II. bod 3 tejto zmluvy , alebo jeho časti, je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z nezaplatenej sumy, a to za každý aj začatý deň omeškania.
  8. V Práva a povinnosti zmluvných strán
   1. Práva a povinnosti Objednávateľa:
   2. a) Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Zhotoviteľovi všetky podklady a  informácie potrebné pre riadne a včasné zabezpečenie vykonania diela. 
   3. b) Objednávateľ je oprávnený počas vytvárania diela upresňovať Zhotoviteľovi svoje požiadavky na dielo a na jeho technické kritériá, ale len v rámci podmienok uvedených v špecifikácii diela dohodnutej v prílohe č. 1 tejto zmluvy.
   4. c) Objednávateľ sa zaväzuje prevziať dielo riadne a včas a zaplatiť Zhotoviteľovi za vytvorenie diela ako aj za poskytovanie služieb súvisiacich s prevádzkou diela dohodnutú odmenu, v zmysle čl. II tejto zmluvy
   5. d) Objednávateľ je povinný prevziať dielo aj s drobnými vadami, ktoré nemajú vplyv na funkčnosť diela,
   6. e) Objednávateľ je povinný poskytovať Zhotoviteľovi potrebnú a požadovanú súčinnosť pri poskytovaní služieb súvisiacich s prevádzkou diela 
   7. Práva a povinnosti Zhotoviteľa
   8. a) Zhotoviteľ má právo na zaplatenie ceny za dielo a za poskytnutie služieb súvisiacich s prevádzkou diela tak ako je uvedené a dohodnuté v tejto zmluve a v jej prílohách
   9. b) Zhotoviteľ zabezpečí vytvorenie diela riadne a včas, podľa špecifikácie dohodnutej v prílohe č. 1 tejto zmluvy, a v súlade s príslušnými platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi
   10. c) Zhotoviteľ  sa zaväzuje písomne upozorniť Objednávateľa na nevhodné požiadavky zadávané Objednávateľom počas vytvárania diela, pričom za nevhodné požiadavky sa považujú požiadavky, ktoré nie sú v súlade s parametrami uvedenými v zadaní a špecifikácii uvedenej v prílohe č. 1 tejto zmluvy.
  9. VI Záruka, zodpovednosť za vady a škody
   1. Vlastníkom zhotovovaného diela je Zhotoviteľ. Vlastníctvo ako aj nebezpečenstvo škody na diele prechádza na Objednávateľa odovzdaním diela a podpísaním Preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami. 
   2. Zhotoviteľ nie je zodpovedný za vecný obsah zhotoveného diela, ani za pravdivosť a aktuálnosť informácií, ktoré dielo obsahuje. Túto zodpovednosť nesie výlučne a bezvýhradne Objednávateľ.
   3. Po prevzatí diela Objednávateľom na základe Preberacieho protokolu, prináleží Objednávateľovi právo na otestovanie diela, najmä jeho funkčnosti, kvality a úrovne zobrazenia aktuálnosti zobrazených informácií a ich usporiadania, príp. zistenia iných vád, a to počas testovacej doby, ktorú zmluvné strany zhodne stanovili na 7 dní odo dňa odovzdania a prevzatia diela. Pre prípad vady diela, resp. jeho časti, sa zmluvné strany dohodli, že Objednávateľ má právo po bezodkladnom  oznámení Zhotoviteľovi, počas testovacej doby požadovať bezodplatné odstránenie vady. Nahlásenie vady sa realizuje bezodkladne, e-mailom na adrese  tvorbawebstranok.eu@gmail.com
   4. Zhotoviteľ nezodpovedá za chyby, ktoré vzniknú nesprávnym manipulovaním s dielom, zásahom tretích strán alebo vyššej moci.
   5. Objednávateľ je oprávnený požadovať odstránenie zistených vád diela, za predpokladu, že vady bezodkladne písomne oznámi  (aj formou e-mailu) Zhotoviteľovi, v lehote do 10 dní od kedy sa o týchto vadách dozvedel. 
  10. VII Autorské právo, licenčná zmluva
   1. Zhotoviteľ udeľuje Objednávateľovi súhlas na použitie diela v neobmedzenom rozsahu a na dobu neurčitú. Táto licencia je udelená ako nevýhradná. 
   2. Objednávateľ je oprávnený použiť dielo iba nasledovnými spôsobmi: 
   3. a) verejným vystavením diela prostredníctvom siete internet, 
   4. b) používaním diela Objednávateľom na obchodné účely, na poskytovanie informácii a reklamu. 
   5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že podľa Zákona č. 185/2015 Z.z., Autorský zákon, je oprávnený udeliť Objednávateľovi licenciu. 
   6. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ udeľuje licenciu bezodplatne, t.j. že Zhotoviteľovi nevznikne za poskytnutie licencie nárok na žiadnu odplatu okrem tej, ktorá mu prislúcha v zmysle čl. II tejto zmluvy. 
  11. VIII Doba trvania zmluvy a ukončenie zmluvy
   1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
   2. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva zaniká:
   3. a) na základe písomnej dohody zmluvných strán
   4. b) písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán, aj bez udania dôvodu, pričom výpovedná doba je 3 mesiace a začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.
   5. V prípade, ak dôjde k zániku zmluvy počas kalendárneho roka, patrí Zhotoviteľovi primeraná časť paušálneho ročného poplatku podľa čl. II. bod 3 tejto Zmluvy zodpovedajúca počtu mesiacov platnosti Zmluvy (napr. ak platnosť zmluvy zanikne k 30.6. kalendárneho roka, má Zhotoviteľ nárok na paušálny poplatok zodpovedajúci dĺžke trvania Zmluvy v príslušnom roku, ktorý vypočítaný bude podľa vzorca – (ročná výška poplatku : 12) x 6).
  12. IX Ochrana informácií
   1.Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o všetkých údajoch a informáciách v hmotnej alebo nehmotnej podobe, označených alebo neoznačených, tvoriacich obchodné tajomstvo druhej zmluvnej strany a o všetkých dôverných informáciách, s ktorými pri plnení tejto zmluvy prídu do styku. Žiadna zmluvná strana nesmie najmä:
   1. Uvedené skutočnosti poskytnúť alebo iným spôsobom sprístupniť tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strane
   2. Vyhotovovať kópie alebo iným spôsobom rozmnožovať dôverné informácie
   3. Využívať dôverné informácie alebo informácie tvoriace obchodné tajomstvo druhej zmluvnej strany v prospech tretích osôb
   4. Dôvernými informáciami sa na účely tejto zmluvy rozumejú najmä:
   5. a) firemné metodiky, techniky, systémy, správy, návody, modely, počítačové programy, databázy vlastné alebo používané zmluvnou stranou
   6. b) práva chránené právami duševného alebo priemyselného vlastníctva vlastnými alebo používanými druhou zmluvnou stranou napr. know-how, návrhy, metodiky riadenia a podobne. 
  13. X Ostatné dojednania
   1. Zmluvné strany sa dohodli, že počas zabezpečovania diela a poskytovania ďalších služieb súvisiacich s prevádzkou diela sú kontaktnými osobami zodpovednými za komunikáciu s druhou zmluvnou stranou nasledovné osoby: 
   2. a) za Zhotoviteľa: Adam Kollár
   3. b) za Objednávateľa: Peter Villant
   4. Komunikácia bude prebiehať najmä formou e-mailu, môže prebiehať aj ústne na osobnom stretnutí alebo telefonicky, avšak za podmienky, že všetky informácie budú písomne potvrdené (e-mailom). 
  14. XI Záverečné ustanovenia
   1. Vzťahy zmluvných strán založené zmluvou, ak ich táto zmluva výslovne neupravuje, sa riadia najmä príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
   2. Každé ustanovenie tejto zmluvy, pokiaľ je to možné, sa interpretuje tak, aby bolo účinné a platné podľa platných právnych predpisov SR. Pokiaľ by však niektoré ustanovenie tejto zmluvy bolo podľa platných právnych predpisov SR nevymožiteľné alebo neplatné, nebude tým dotknutá platnosť alebo vymožiteľnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré budú i naďalej záväzné a v plnom rozsahu platné a účinné. V prípade takejto nevymožiteľnosti alebo neplatnosti budú účastníci zmluvy v dobrej viere rokovať, aby sa dohodli na zmenách alebo doplnkoch zmluvy, ktoré sú potrebné na realizáciu zámerov tejto zmluvy, potrebných v súvislosti s príslušnou nevymožiteľnosťou alebo neplatnosťou.
   3. Táto zmluva predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o predmete tejto zmluvy. 
   4. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.  
   5. Obsah tejto zmluvy je možné meniť alebo dopĺňať len formou očíslovaných písomných dodatkov, podpísaných oboma zmluvnými stranami. 
   6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Príloha č. 1.
   7. Zmluvné strany prehlasujú, že v prípade akýchkoľvek sporov, ktoré vznikli pri plnení tejto zmluvy je rozhodným právom právny poriadok Slovenskej republiky.
   8. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom každá zmluvná strana obdrží po jednom rovnopise. 
   9. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, všetky jej ustanovenia sú im jasné a zrozumiteľné, pričom vyjadrujú ich slobodnú a vážnu vôľu zbavenú akýchkoľvek omylov, na dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy.

Tento článok bol naposledy aktualizovný dňa 25.9. 2020